Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het thema Onderwijs en de Arbeidsmarkt is gericht op het realiseren van een betere afstemming van vraag en aanbod van arbeid. In aanmerking komen vernieuwende projecten met een integrale aanpak waarin zowel de vraag- als aanbodzijde is verankerd. Binnen het thema worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden:

Werkenden

Vraaggerichte projecten gericht op ondernemers en werkenden met als doel het voorkomen van een voortijdig uitstroom van werknemers en/of het verbeteren van het personeelsbeleid van bedrijven. Onder andere door:

–  Professionalisering human recource beleid bij bedrijven

–  Bevordering ontplooiing werknemers

–  Optimaliseren/verbeteren arbeidsomstandigheden

Stille reserves

Projecten die de arbeidsdeelname van herintredende vrouwen en immigranten vergroten. Onder andere door:

–  Werving- en bewustwording voor zowel de vraag als aanbodzijde

–  (h)erkennen van eerder verworven competenties

–  Verbeteren arbeidskwalificatie door begeleiden en opleiden

Uitstroom

Projecten die onnodige personeelsuitstroom voorkomen en/of de inzetbaarheid van uitstromers verlengen. Onder andere door:

–  Gedeeltelijk arbeidsgeschikten beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt

–  leeftijdsbewust personeelsbeleid bij werkgevers te bevorderen

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Projecten die het tekort van leerlingen in bepaalde beroepsopleidingen verminderen en de doorstroom naar sectoren waar een tekort aan vakmensen bestaat verbeteren. Onder andere door:

–  Het vergroten van de instroom voor beroepsopleidingen (m.n. techniek en zorg)

–  Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

–  Onderwijsprogramma’s optimaal af te stemmen op beroepsprofielen

Overig

Welzijnsprojecten die een duidelijke relatie hebben met de arbeidsmarkt. Onder andere projecten gericht op het verbeteren van kinderopvang, opvang jongeren die dreigen te ontsporen en daardoor geen startkwalificatie verwerven voor de arbeidsmarkt.